Hizmet Sözleşmesi

İNTERNET ÜZERİNDEN CARİ ALACAĞA MAHSUBEN ÖDEME YAPILMASI SÖZLEŞMESİ

 1. 1.       TARAFLAR

I- TOPTANCI ( Büyükosmanoğulları A.Ş. )

II- BAYİ

 1. 2.       TANIMLAR

SÖZLEŞME : İnternet üzerinden ödeme sisteminin kullanımına ilişkin olarak bayi ile akdedilmiş olan işbu Sözleşme.

TOPTANCI  : İnterenet üzerinden bayilerine cari alacağının kredi kartıyla ödenmesi için internet sitesi sunan sözleşmenin tarafı.

BAYİ : Ödeme Sisteminin kullanımına ilişkin bir sözleşme akdetmiş olan ve toptancıdan aldığı ürünleri satan ve toptancıdan aldığı mallar karşılığı oluşan cari hesaba internet üzerinden ödeme yapacak olan gerçek veya tüzel kişi sözleşme tarafı.

İNTERNET SİTESİ : Toptancının, internet aracılığıyla ödeme yapılması için bayilere sunduğu internet sitesi.

 1. 3.       SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme; toptancının bayilerine sunduğu internet sitesi üzerinden gerek bayilerin kendi kredi kartlarıyla, gerekse üçüncü kişilerin kredi kartlarıyla ödeme yapmasına imkan veren, herhangi bir mal alım satımını  içermeyen, gerek üçüncü kişilerden gerekse bayinin kendi kredi kartından yapılan ödemelerin toptancının cari alacağına mahsup edilmesi esaslarının düzenlenmesinden ibarettir.

 1. 4.       SÖZLEŞMENİN KURULMASI

4.1.   Taraflar arasında ki sözleşme, bayinin internet üzerinden kayıt formunu doldurmasını müteakip, bayinin vermiş olduğu mail adresine doğrulama bilgisi gönderilmesi ve bu işlemler sırasında ekranda beliren kullanım şartları ve sözleşmenin okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin seçeneğin seçilmesi ve onaylanmasıyla kurulmuş olur. Bayi kullanıcı bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.

 

 1. 5.       GENEL HÜKÜMLER

5.1.   İşbu sözleşme toptancı ile bayi arasında herhangi bir mal veya hizmet alımını içermeyip, toptancı ile bayi arasında var olan mal alım satım ilişkisinden kaynaklı toptancı nezdindeki cari alacağın internet ortamında ödenmesi esaslarından ibarettir.

5.2.   İnternet ortamında toptancı tarafından bayiye verilecek kullanıcı bilgileri ile bayi kendisine ait kredi kartıyla toptancı hesabına ödeme yapabileceği gibi, müşterilerinin veyahut herhangi bir üçüncü kişinin kredi kartıyla da toptancının hesabına ödeme yapabilir. Bayinin kendi kredi kartı dışında bir kartla ödeme yapması halinde işbu ödeme bayinin toptancıya olan cari borcuna bayi tarafından yapılmış ödeme olarak anlaşılacak ve gerek kart sahibi, bayi ile arasında çıkabilecek ihtilaflardan gerekse bayi kart sahibiyle arasında çıkabilecek ihtilaflardan toptancıyı sorumlu tutamayacaktır.

5.3.   Bayi, toptancı tarafından sunulan internet üzerinden ödeme hizmetinden faydalanırken işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde yer alan tüm şartlara, site kullanımına ilişkin kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.   Bayi, sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde Toptancı ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifreyi ve kodları hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla paylaşmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 

 1. 6.       DELİL SÖZLEŞMESİ VE KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Bayi, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Toptancının bilgisayar, muhasebe ve diğer tüm kayıtları ile belgeleri ile Bayi tarafından Taoptancıya gönderilecek tüm e-posta, faks ve benzeri belgelerin, H.M.K 193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu madde delil sözleşmesi niteliğini haiz olup, Bayi, Toptancı kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu ve diğer hususlarda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. 7.       UYGULANACAK HUKUK

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Ulusal ve Uluslararası Bankacılık Mevzuatı, kuralları ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 

 1. 8.       YASAL İKAMETGÂHLAR

Taraflar işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda ticaret unvanları yazılı yerleri kanuni ikametgâhları olarak kabul etmişlerdir. Bayi, İkametgâhında vuku bulacak değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya elden teslim suretiyle ve derhal bildirilmediği takdirde bu adrese yapılacak her türlü tebligatın bila dönmüş olsa bile kendisine yapılmış sayılacağını, bu haliyle tebligatın geçerli olacağını ve hüküm doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. 9.       YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRLERİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile yetkilidir.

 

 1. 10.   SÖZLŞEMENİN SÜRESİ VE FESİH

10.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, belirsiz sürelidir.

10.2. Taraflar noterden gönderecekleri fesih ihbarnamesi ile işbu sözleşmeye ters düşmemek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilirler. Fesih ihbarnamesi taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sonuç doğurur.

10.3. Toptancı, Bayinin işbu sözleşme ile yüklenen yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak feshederek erişimi engelleme hakkını haizdir. Bu durumda, Bayi, fesih sebebiyle, toptancının uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. İşbu sözleşmenin Toptancı tarafından feshi halinde Bayi herhangi bir talepte bulunamaz, tazminat talep edemez.

 

 1. 11.   VERGİ VE HARÇLAR

İşbu Sözleşmeden doğacak tüm vergi, resim ve harç ile damga vergisi Bayi tarafından ödenecektir.

 

TARAFLAR işbu sözleşmeyi ve eklerini kendi gerçek ve serbest iradeleri ile herhangi bir baskı ve zorlama altında kalmadan akdettiklerini, işbu sözleşmenin içeriğini okuyarak basiretli tacir sıfatıyla anlayarak kabul ettiklerini beyan ve taahhüt etmiş ve her sahifesi imzalamışlardır.

 

İşbu sözleşme 11 Madde ve 3 sayfadan ibaret olup , _____/_____/_______ tarihinde düzenlenmiş ve taraflar ile müşterek ve müteselsil kefil özgür iradeleri ile okuyup anlamış, uymayı kabul ve taahhüt ederek imza etmişlerdir.